Препоръки

Препоръката или характеристиката има голямо значение, защото показва не само добрите взаимоотношения със стария работодател, но и добрата и качествена работа, която сте извършили

Как да напишем препоръка?

При смяната на едно работно място с ново идва представянето не само на CV и трудова книжка, но и на референция, характеристика или препоръка от стария работодател. Последното всъщност се оказва доста значимо, защото показва не само добрите взаимоотношения със стария работодател, но и добрата и качествена работа, която е извършена.

За това при смяна на работа хората, с които сме работили, подават молба за напускане и искат от нас да им напишем характеристика или препоръка. Едно от задълженията на работодателя за издаване на документи включва и писането на препоръка.

На първо място трябва да знаете, че препоръката е част от деловата кореспонденция и въпреки че се определя като отзив със свободен текст, все пак тя трябва да бъде оформена професионално, като се използва деловият стил в изказа и отговаря на правилата за съставяне на делово писмо.

Препоръките за добре свършена работа могат да се изготвят за многократно използване при кандидатстване за работа или да бъдат предназначени за точно определена позиция и компания, в която служителят кандидатства за работа. Преди да започнете да съставяте препоръката е добре да изясните със служителя дали препоръката ще бъде обща или за конкретно работно място. От това зависи какви качества и умения на служителя ще посочите, за да бъде препоръката максимално полезна и целенасочена.

Тук е важно да се каже, че ако нямате добри чувства или мнение към служителя, по-добре да помолите някой друг, който е доволен от работата на служителя да напише референцията за служителя. Все пак идеята на препоръката е да се фокусира върху добре свършената работа и добрите качества на служителя. Освен това, ако пишете негативни отзиви и представяте некомпетентността на кандидата, въпросът е защо изобщо сте работили с този човек и какво говори това за Вас като професионалист.

Колко страници трябва да бъде една препоръка? Препоръките не трябва да бъдат нито много къси, нито прекалено дълги – до една страница и половина.

След като предварително сте изяснили със служителя за каква длъжност или за конкретна компания ще бъде изготвена препоръката, идва ред на същинската част – да напишете препоръката.

Първата ви задача е да съберете необходимата информация преди да започнете да пишете препоръка.

Име, фамилия и заемана длъжност или длъжности. Дата на назначаване, дата на промяна на длъжността или напускане на организацията. Естество на работа. Добра идея е да имате и копие от автобиографията на човека, за когото ще пишете препоръката/трудовата характеристика и неговата длъжностна характеристика.

Въоръжени с тази информация (не забравяйте и за изискванията на GDPR) можете да започнете писането на препоръката.

Какво да включите в препоръчителното писмо

Информация за контакт и поздрав

Ако изготвяш препоръка на хартиен носител, тя трябва да започва с твоята информация за контакт (име, позиция, компания, телефонен номер, имейл), последвана от датата.

Ако препоръката е по имейл, включи информацията за контакт с теб в края на писмото след името си.

Ако пишеш препоръка за работа до конкретен човек или фирма, включи името им в поздрава.

Ако пишеш обща препоръка, просто започни писмото си с първия параграф.

Първи параграф

Първият параграф от препоръката за работа обяснява връзката ти с човека, който препоръчваш, откъде и откога го познаваш, както и защо можеш да му напишеш препоръка за работа.

Тук посочи и името на фирмата, в която сте работили, както и твоята и неговата тогавашни позиции там.

Пример:

„Бях пряк ръководител на Георги Иванов в АБВ ООД през последните пет години от работата му в компанията. Имам удоволствието да го препоръчам за длъжността Главен счетоводител в ГДЕ АД.“

Следващи параграфи

Следващите няколко параграфа от препоръката за работа съдържат информация за човека, за когото пишеш.

Ако можеш, посочи конкретни ситуации, в които си наблюдавал как искащият препоръка за работа успешно е използвал уменията си, за да допринесе за развитието на компанията.

Включи информация за личните характеристики на кандидата (чувство за хумор, търпение, увереност и др.) и специфичните „меки“ умения, които той притежава (отлични комуникативни умения, лидерски умения, организационни умения и др.).

Съвет:

Пиши за качества и умения, свързани с конкретната работа, за която кандидатства искащия препоръката.

Например, ако той кандидатства за мениджърска позиция, фокусирай се предимно  върху лидерските му умения.

Заключителна част

В заключение на своето изложение може да обобщите плюсовете и положителните страни и да изразите концентрирано своето частно и обективно мнение.

Може да споделите и своя телефон или електронна поща, като декларирате готовността си да предоставите при необходимост допълнителна информация и подробности. Така ще дадете възможност на колегите си да се свържат с Вас за проверка на достоверността на препоръката или да отговорите на допълнителните им въпроси. Това е доста често използвана практика в България, защото хората, занимаващи се с подбор и оценка на кандидатите смятат, че получават по-обективна и точна информация.

Подпис

Завърши препоръката за работа с името, позицията ти и твоя подпис.