Психологическо тестиране

Психологическите тестове измерват различни качества, умения, компетенции и спомагат решенията при подбора и развитието на хората в компаниите

Психологическите тестове, които използваме, са научно доказани и специално адаптирани или създадени за България. Те измерват различни качества, умения и компетенции. Оценките от тестовете са валиден и надежден източник на информация, даваща възможност да се вземат ефективни мениджърски решения при подбора и развитието на хората в компаниите, кариерното и организационно развитие и преструктурирането на бизнеса. Инструментите, които използваме в нашата работа, са предоставени от OS Bulgaria – единственият лицензиран издател на психологически тестове в България, член на Групата на Европейските издатели на тестове (ETPG). Областите, в които можем да Ви дадем компетентно мнение и да предложим разнообразни решения, са следните:

  1. Интелигентност

Тестовете за интелигентност измерват различни аспекти на способността за анализиране на данни, социалната компетентност, лидерските способности и работата в екип. Наличието на висока емоционална интелигентност помага на служителите да създадат трайни връзки с клиентите и да увеличат печалбите на компанията. Ние ще ви помогнем да оцените кандидатите си със:

 

  1. Личност

Повечето работодатели използват личностни тестове, за да се уверят, че подбират кандидати с най-точния набор от качества. Професионалният подбор има за цел да разработи профил на личността, защото именно тя предопределя начина, по който хората прилагат уменията си. Ние ще Ви помогнем да оцените личността със специализирани тестове като:

 

  1. Лидерство и мотивация

Мотивацията и наличието на лидерски качества са от основно значение за мениджърите и хората на ръководни позиции, а „неподходящите“ ръководители водят до загуби за компанията. Затова от съществено значение е точният и правилен избор на лидери. За тази цел използваме набор от професионални тестове, които се прилагат в такива ситуации:

 

  1. Лоялност и Интегритет

Интегритетът е личният ни етичен кодекс, според който действаме. Лоялността е сред първите ценности в корпоративната структура. Тя е връзката, която се създава между служителя и работодателя. Лоялността има важна и съществена функция, а липсата й може да доведе до текучество, изтекла фирмена информация, кражби. Нашите решения за изследване на интегритета и лоялността са:

 

  1. Професии с висока степен на риск

Работата във високо-рискова среда изисква изключително внимателен подбор на персонал с цел отпадане на тези, които не биха могли да работят ефективно в екстремни условия, предполагащи високи нива на стрес, постоянна бдителност, отговорност за живота, боравене с конфиденциална информация и др. Заемането на подобна позиция изисква служителят да притежава широк набор от личностни качества като: емоционална стабилност, устойчивост на стрес, контрол на импулсите, спазване на правила. Ние можем да Ви помогнем да оцените пригодността, както и риска от професионално прегаряне с наши научно доказани инструменти, създадени специално за българския пазар на труда:

 

  1. Благосъстояние

Burnout-R (Оценка на синдрома на бърнаут) е инструмент за оценка на професионалното прегаряне, базиран на емоционално изтощение, намалена професионална мотивация и деперсонализация на околните. Кога се прилага?

Burnout-R съдържа 24 твърдения. Попълващият го трябва да определи колко често през последната година се е чувствал по посочения начин.

 

  1. Продажби и обслужване на клиенти

Дали даден човек е силно ориентиран към постигане на резултати в продажбите и в намирането на нови клиенти и пазари? Много от дейностите в сферата на продажбите и обслужването на клиенти са свързани с конкретни личностни качества. Хората, които ги притежават, имат потенциала бързо да се превърнат в успешни търговци. Инструментите, с които можем да ви помогнем при намирането на отговорите, са:

 

  1. Мотивация

Мотивационните ориентации определят ценностите, стремежите, амбициите и ориентацията към другите. Тестът за оценка на мотивационната ориентация подпомага процесите на управление на мотивацията на персонала и позволява да се прилагат адекватни стимули за повишаване на ангажираността и ефективността.

 

  1. Индивидуализирани въпросници

Създаваме индивидуализирани инструменти, специално съобразени с Вашите нужди и изисквания.